Съобщение на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” за открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение в с. Владая, район „Витоша”

  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.60, ал.1 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център гр. Благоевград е открита процедура за...

Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект на р. Искър

  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г” и чл.52, ал.1,т.4, от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на...

Съобщение изх. № ПВ2-00069/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 6+125.735 над река Суходолска

  Съобщение изх. № ПВ2-00069/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км...

Съобщение изх. № ПВ2-00065/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 25+539.336 над река Янешница, землище на с. Яна

  Съобщение изх. № ПВ2-00065/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км...

Съобщение изх. № ПВ2-00070/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, на съществуващ железопътен мост на река Какач

  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен, за...

Съобщение изх. № ПВ2-00081/31.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция или модернизация -изграждане на нов мост по ул. „Каменица” и корекция на река Старата река в кв. Симеоново

  Съобщение изх. № ПВ2-00081/31.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на...

Съобщение изх. № ПВ2-00067/03.09.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 1+708.937 над река Суходолска

  Съобщение изх. № ПВ2-00067/03.09.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км...

Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за сортиране и балиране на неопасни отпадъци" от "Ема Ресайклинг" ЕООД

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ   На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...