Заглавие Дата на публикуване
Съобщение за постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Боянска от ул. „Иван Сусанин” до ул. „Вихрен” 29.11.2016
Съобщение за постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район зареконструкция и разширение на южното платно на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис III” и ремонт на дъното на река Боянска 29.11.2016
Съобщение на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” за открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение в с. Владая, район „Витоша” 29.11.2016
Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект на р. Искър 29.11.2016
Съобщение изх. № ПВ2-00069/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 6+125.735 над река Суходолска 29.11.2016
Съобщение изх. № ПВ2-00065/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 25+539.336 над река Янешница, землище на с. Яна 29.11.2016
Съобщение изх. № ПВ2-00070/22.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, на съществуващ железопътен мост на река Какач 29.11.2016
Съобщение изх. № ПВ2-00081/31.08.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция или модернизация -изграждане на нов мост по ул. „Каменица” и корекция на река Старата река в кв. Симеоново 29.11.2016
Съобщение изх. № ПВ2-00067/03.09.2016 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, за реконструкция на съществуващ железопътен мост на км 1+708.937 над река Суходолска 29.11.2016
Инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за сортиране и балиране на неопасни отпадъци" от "Ема Ресайклинг" ЕООД 16.09.2016