ПОЗВОЛИТЕЛНИ ЗА СЕЧ


Заповед № СОА21-РД09-341/25.02.2021 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите и карта на листовете – горски територии, собственост на Столична община)

Заповед № 104/05.05.2020 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2020 г.

Заповед № СОA20-РД09-1382/24.02.2020 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите)

Заповед № 57/19.04.2019 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2019 г.

Заповед № СОА19-РД09-252/20.02.2019 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите)

Заповед № СОA18-РД09-106/09.02.2018 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № СОA17-РД09-359/30.03.2017 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № 47/25.04.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии

Заповед № СОА17-РД09-442/20.04.2017 г. на кмета на Столична община за организиране на доброволни формирования за гасене на горски пожари и наблюдение

Заповед № ОА-65/23.03.2017 г. на областния управител на Софийска област за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Софийска област

Заповед № РД-15-078/23.03.2017 г. на областния управител на Област София за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Област София, както и за такива, предоставени за стопанисване от ТП ДГС София и Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори", гр. София, на територията на ПП "Витоша"