РЕШЕНИЕ № 88 / 12.03.2020 Г. НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ № 88 по Протокол № 10, точка 8 от 12.03.2020 г. на Столичния общински съвет за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1
Приложение № 2А
Приложение № 2Б
Приложение № 2В
Приложение № 2Г
Приложение № 2Д
Приложение № 2Е
Приложение № 2Ж
Приложение № 2З
Приложение № 2И
Приложение № 2Й

 

 ОБЯВИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ И КАРТИ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Обява от ОСЗ "Западна"
Обява от ОСЗ "Източна"
Обява от ОСЗ "Северна"

 

 ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД - 2019 ГОДИНА


Годишен план за паша за стопанската 2019 - 2020 година

Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които да бъдат предоставени за общо и индивидуално ползване на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните на територията на:

Район "Панчарево"
Район "Нови Искър"
Район "Кремиковци"
Район "Банкя"
Район "Овча купел"
Район "Надежда"
Район "Витоша"
Район "Връбница"
Район "Младост"
Район "Искър"
Район "Сердика"

Списъци с данни за земеделските стопапани или техни сдружения и отглежданите от тях пасищни селскостопански животни
 

ПРОТОКОЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Протокол за допълнително разпределение на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване за пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Столична община - 2019 г.

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на Столична община - 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Нови Искър"- 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Овча купел"- 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Надежда"- 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Кремиковци"- 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Панчарево"- 2018 г.