Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 30.11.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Йолита Тодорова, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/943 31 83

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на СО

Публикувано на: 28.11.2016 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Йолита Тодорова
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
телефон: 02/943 31 83

Доклад, Проект на решение, Проект на Наредбата


Проект на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели на Трети (зонален) етап (Градско първенство за гр. София) и Четвърти финален етап (Републикански първенства от Ученическите игри)

Публикувано на: 28.06.2016 г.

Вносители: Татяна Георгиева - председател на ПК за децата, младежта и спорта, д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение, Проект на Правилата


Проект за промени в Глава четвърта "Конкурси за организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет

Публикувано на: 27.06.2016 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Боряна Тасева
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
телефон: 02/9433183

Доклад и проект на нормативен акт


Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 20.06.2016 г.   

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Боряна Тасева, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/943 31 83

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Стратегия за образование на Столичната община за 2016-2023 година и Отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2015 година

Публикувано на: 17.02.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат на e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносители: Малина Едрева - Председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, Нина Чанева - общински съветник, д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение