СЪОБЩЕНИЕ

Проведе се форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“

 

На 29.11.2021 г. се проведе форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“ в рамките на проект BeSMART. В контекста на подготовката на оперативните програми в следващия програмен период и внасянето на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия форумът бе посветен на политиките на специализираните фондове и на вече съществуващите банкови продукти в подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Участие взеха представители на проектните партньори от АУЕР, Столична община и Община Габрово, Българска стопанска камара, Камара на строителите в България, УАСГ, "Еконолер България", Алианс за енергийна ефективност, Национален доверителен екофонд, ЕкоЕнергия и ЕнЕфект, както и представители на общини, финансови институции, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи.

В рамките на форума бе обсъдено актуално състояние на пазара за финансиране на енергийна ефективност и възобновяеми източници в България и бяха разгледани успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти. В допълнение бяха представени политиките и актуалните продукти на водещи търговски банки, предлагащи решения за зелени ипотеки, инвестиции в зелена енергия и електромобилност, както и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни жилищни сгради.


ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ИНОВАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СГРАДНИЯ СЕКТОР“ (BESMART)
От началото на месец май 2021 г. Столична община изпълнява проект „Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор“ (BeSMART), финансиран по Програма „Хоризонт 2020“, в партньорство с Агенция за устойчиво енергийно развитие; Община Габрово, Национален доверителен екофонд; Университет по архитектура, строителство и геодезия; Камара на строителите в България; Българска стопанска камара; Алианс за енергийна ефективност; „Еконолер Ес Ей“ ЕООД; Фондация „Център за енергийна ефективност Енефект“ и Общинска мрежа за енергийна ефективност „Екоенергия“.

Проектът цели да създаде постоянен дискусионен форум за обсъждане, подкрепа и внедряване на нови бизнес модели и използване на инвестиционни възможности за повишаване на енергийната ефективност в сградите и увеличаване на дела на възобновяема енергия.

Проектът обхваща 4 приоритетни области, а именно:

  1. Основно енергийно обновяване на съществуващи частни и обществени сгради и при възможност постигане на нива на енергийно потребление максимално близко до нула;
  2. Модернизация на обществената инфраструктура, включително улично осветление, централно отопление и транспортни системи;
  3. Интегриране на възобновяеми енергийни източници в проекти за енергийна ефективност.
  4. Проекти за енергийна ефективност в промишлеността и МСП.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Актуална информация за напредъка по проекта е достъпна на официалната страница на проекта: https://www.besmartproject.net/

 


ПРОВЕДЕ СЕ ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“


 

На 05.10.2021 г. се проведе форум „Инвестиции в устойчива енергия“ в рамките на проект BeSMART по Програма "Хоризонт 2020". Форумът бе посветен на политиките за енергийна ефективност в България, с фокус върху Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Участие в дискусията взеха представители на АУЕР, Столична община и Община Габрово, Българска стопанска камара, Камара на строителите в България, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, Центъра за изследване на демокрацията, БГФМА, WWF – България, Фонд на фондовете, ЕкоЕнергия, Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", ЕнЕфект, БАИС, Черноморски енергиен изследователски център, както и представители на общини, финансови институции, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи.

Предстои изготвяне на пътна карта за трансформация на работещите досега механизми за сградно обновяване, която ще бъде представена на следващата кръгла маса по темата в края на м. ноември 2021 г.