Назад

„Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned)

Столичната община участва в международен проект Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay tuned), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз.

Основна цел на програма УРБАКТ III е да подпомага европейските градове при разработване и прилагане на интегрирани политики за градско развитие, като осигурява обмен на опит между градовете-партньори и надгражда капацитета им за разработване и прилагане на ефективни градски решения.

Проект Stay Tuned насърчава развитието на европейски мрежи за сътрудничество при осигуряване на превенция на ранното отпадане от училище, чрез разработване на стратегически документи на регионално ниво и подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни.

На 20 октомври /неделя/, в сградата на Столичната община, намираща се на ул. „Оборище” 44, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” съвместно с дирекция „Европейски проекти и програми”, организираха обучение с преподаватели от образователните институции включени в проекта:  ДГ 197 „Китна градина”, ДГ 59 „Елхица”, 40 СУ „Луи Пастьор”, 92 ОУ „Димитър Талев”,  ЦПЛР – ЦИКО „София”, ЦПЛР –СШ „София”.

Темата на обучението бе насочено към „Превенция на отпадането от училище чрез подходи и методи за неформално образование” – разделено в три модула:

Модул 1 – „Стратегии и техники за идентификация и оценка на потенциални рискове от ранно отпадане -  модератор : Анет Маринова – психолог в 23 СУ „Фред. Жолио Кюри”

Модул 2 – Подходи и методи за неформално образование на прехода между детска градина и училището – модератор: проф. Силвия Николаева – СУ „Св. Климент Охридски”

Модул 3- Техники за справяне с неподходящото поведение и комуникация в училищна и извънучилищна среда, като причина за ранното отпадане от образованието -модератор: Цветослав Николов - СУ „Св. Климент Охридски”.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Столичната община участва в изпълнението на международен проект на тема: „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз.

Основна цел на програма УРБАКТ III е да подпомага европейските градове при разработване и прилагане на интегрирани политики за градско развитие, като осигурява обмен на опит между градовете партньори и надгражда капацитета им за разработване и прилагане на ефективни градски решения.

Проектът Stay Tuned насърчава развитието на европейски мрежи за сътрудничество при осигуряване на превенция на ранното отпадане от училище чрез разработване на стратегически документи на регионално ниво и подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни. Водещ партньор на проекта е администрацията на град Гент (Белгия), в партньорство с градовете София, Нант (Франция), Гьотеборг (Швеция), Берлин (Германия), Талин (Естония), Aвейро (Португалия) и Район Менемени, Солун (Гърция).

Изпълнението на проекта започна през м. октомври 2016 г. и продължава до м. юни 2019 г. В съответствие на целите на Стратегия "Европа 2020" за намаляване ранното отпадане от училище с 10%, партньорите по проекта ще споделят знанията и опита си помежду си и към други заинтересовани страни в Европа.

Участието на Столичната община в международния проект е в съответствие на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020), както и на ключови европейски документи и инициативи. Разработването и прилагането на цялостни и ефективни политики за превенция на ранното отпадане от училище е сред приоритетите на Столичната община, отразени в целите и мерките на Стратегията за образование (2016 – 2023), Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 – 2020) и Стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците (2017 – 2020).

Допълнителна информация за партньорите и проект Stay tuned можете да намерите на адрес: http://urbact.eu/stay-tuned