Назад

Детска градина № 133 „Зорница”, район "Изгрев"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 133 „Зорница”, район "Изгрев", за: приложни изкуства, спортно-подготвителни двигателни дейности.