Назад

Детска градина № 109 „Зорница”, район "Младост"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнители обаразователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 109 „Зорница”, район "Младост", за:

- Логопед;
- Фолкнетика.