Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извънболнична медицинска помощ

ОБЯВЯВА
   

Kонкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извънболнична  медицинска помощ предоставени за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД:

А. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет, с обща площ от 15.30 кв. м. (петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра), на втори етаж югозизточно изложение, с предназначение за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на на 57.22 лв. (петдесет и седем лева и двадесет и две стотинки) без включен ДДС.;

Б. Недвижим имот, съставляващ помещение за кабинет с № 8, с обща площ от 15.70 (петнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, на втори етаж, южно изложение, с предназначение за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 58.72 лв. (петдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки) без включен ДДС.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 16.12.2016 г.

Цена на конкурсната документация е 30.00 (тридесет) лева с включен ДДС.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД от 10.11. 2016 г. до 16.12.2016 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 16.12.2016 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ,ВТ0РА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, приземен етаж, салон.

Документация за участие в конкурс     

10.11.2016