Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас

 

 

УТОЧНЕНИЕ

относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

 

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1. клас, уведомяваме следното:

Заявлението за кандидатстване представлява образец – Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата).

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да  принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези, които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителят/настойникът следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на Удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

След обработване на подадените заявления за прием на ученици в първи клас от училищната комисия, родителят получава входящия номер на заявлението в рамките на до 3 работни дни.
 

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС

 

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години

- Удостоверение за настоящ адрес

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца

- Удостоверение за раждане на детето.

Освен горното, родителите могат да изтеглят и попълнят заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

Заедно ще се справим!

13.04.2020