Уведомление за инвестиционно предложение за: Интегриран Столичен градски транспорт –фаза II

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

(съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., ДВ бр.81/2010 г., ДВ. бр.3/2011 г. изм. и доп . ДВ. бр.94/30.11.2012 г.)

1. Информация за възложителя: 

от СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Пълен пощенски адрес: гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33 

Лице за контакти: Любомир Христов – Зам. кмет; тел: 02/ 986 10 08 ; факс: 02/ 986 25 70; 
е-mail: l.hristov@sofia.bg 

Уведомяваме Ви, че СТОЛИЧНА ОБЩИНА има следното инвестиционно предложение: ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II. 

Приложение: Информация по приложение №1 и 2, част Б към Наредбата за ОС

29.03.2016