Столична община - обществен достъп до Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2015 – 2020 г.

На основание чл. 36 от Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, Столична община предоставя обществен достъп до Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2015 – 2020 г. Заинтересованите лица могат да внасят писмени бележки и предложения, в 30-дневен срок от публикуването на Проекта, в деловодството на Столична община или чрез ИС "Контактен център".

Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2015 – 2020 г.

 

10.02.2017