Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“, гр. София, както следва:

Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-16/02.03.2020 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.187 (застроен), с площ 896 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.905.187.1, с площ 90 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.436 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за 32 кв. м от собствеността на поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:     

                                                            (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

10.04.2020