Столична община обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги, чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № СОА22-РД09-950/20.05.2022 г.

 

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

 

За възлагане предоставянето на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“ на частен доставчик, на територията на Столична община, която ще се предоставя мобилно.

 

І. Условия за участие в конкурса:

   1. В конкурса могат да участват:

   1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

   1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

   1.3. Лицата по т. 1.1 и т. 1.2 следва да притежават издадени лицензи от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалните услуги – „Информиране и консултиране“  и  „Застъпничество и посредничество“.

   2. В конкурса не може да участва кандидат, който:

● е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

● е в ликвидация;

● е лишен от право да упражнява търговска дейност;

● чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;

●  чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;

● има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

● е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, e като за юридическите лица, това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран;

● вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;

●  е в положение на конфликт на интереси;

●  има парични задължения към Столична община.

   3. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Столична община промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7-дневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.

 

ІІ. Изисквания към кандидата:

   1. Да са доставчици на социални услуги, имащи най-малко едногодишен опит в предоставянето на социалната услуга, предмет на възлагането.

   2. Да разполагат с финансови средства за извършване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му и нормативната база по свързаност.

   3. Да разполага с помещения за съхраняване на документацията, свързана с администриране на услугата.

   4. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности – „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.

  5. Да представят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга и Програма за развитие на качеството на предоставяната социална услуга.

 

ІІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“ на територията на Столична община.

   1. Частният доставчик на социалната услуга, следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет  жени и деца, пострадали от домашно насилие) на територията на Столична община. Услугата ще се предоставя мобилно.

   2. „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) е форма на почасова подкрепа на деца и пълнолетни лица, свързана с извършване на социални, правни и психологически консултации. Социалната услуга предлага подкрепящи и възстановителни дейности, насочени към пълнолетни лица, в кризисна ситуация и с потребност от нейното преодоляване, както и спрямо деца в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето.

Дейностите, които следва да се осъществяват в „ Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие), са:

● "Информиране и консултиране" е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

●  "Застъпничество" е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.

● "Посредничество" е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.

   3. Правна клиника“ (с приоритет  жени и деца, пострадали от домашно насилие) е форма на почасова подкрепа на деца и пълнолетни лица, свързана с повишаване на информираността в обществеността и предоставяне на правни консултации с оглед спецификата на всеки конкретен казус и предоставяне на възможни решения. Съдействие при подготовка на молба за издаване на заповед за защита, събиране на необходими и относими доказателства, процесуално представителство пред местнокомпетентен районен съд и съдействие пред държавни институции във връзка с изпълнение на издадената заповед за защита. Отделните дейности, които ще бъдат предлагани посредством конкретната социална услуга са легално дефинирани в Допълнителните разпоредби на Закона за социалните услуги.

   4. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са лица, пострадали от домашно насилие (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие).

   5. Частният доставчик е необходимо да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга;

   6. Броят на местата в социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) е 100 (сто) места.

   7. Доставчикът организира услугата с персонал и численост на персонала, не по-малко от определената в Решение № 164 от 24.03.2022 г. на Столичен общински съвет, както и в съответствие с действащата нормативна уредба в областта на социалните услуги. 

 

ІV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

   1. Социалната услуга ще се финансира със средства от общинския бюджет съгласно Решение № 164 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. на Столичен общински съвет, прието по доклад № СОА22-ВК66-2192/07.03.2022 г. за създаване на социалната услуга в общността „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“ на територията на Столична община

   2. Стандартът за финансиране на социална услуга „Правна клиника“ (с приоритет  жени и деца, пострадали от домашно насилие) за 2022 г. е в размер на 600 лв. за едно място за една година съгласно Решение № 164 от 24.03.2022 г. на Столичен общински съвет. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. При изменение на нормативния акт Програмата за управление и предоставяне на социалната услуга и заплащането на частния доставчик подлежи на актуализация. При промяна на капацитета, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора.

   3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на технически и финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.

   4. Представената Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, състояща се от Техническо и Финансово предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора със Столична община. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик на всяко полугодие.

Други промени се извършват чрез анекс към сключения договор при:

● изменение на нормативната уредба;

● промяна на вида или броя на местата в социалната услуга;

● предписания на контролни органи;

● непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.

   5. Частният доставчик представя месечни отчети по образец на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.

   6. Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик на основание чл. 25, ал. 2, т. 9 и чл. 44, ал. 2 от Закона за социалните услуги, като в случай на констатирани нарушения прекратява възлагането на управлението на услугата.

   7. Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга съгласно изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за социалните услуги.

   8.  Срокът на договора е 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса частен доставчик на социалната услуга. Финансирането е в рамките на финансовата 2022 г. При неосигурени средства в общинския бюджет за издръжка на услугата, договорът се прекратява.

 

V. Документи за участие:

   1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.

   2. Заверено копие от карта за идентификация по БУЛСТАТ и решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално състояние/ЕИК;

   3. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП, издадено след датата на обявлението (оригинал);

   4. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице – издадено след датата на обявлението (оригинал).

   5. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по т. І, 2.

   6. Лицензи, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги/социалната услуга или дейности, за която/които кандидатства – копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата;

   7. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите, с които разполага доставчикът за организация, управление и предоставяне на услугата, съдържащ организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, щатно разписание, квалификация на служителите, програми за обучение и отговорности на персонала –Приложение № 1 към конкурсната документация.

   8. Техническо предложение по образец –Приложение № 2 към конкурсната документация, което съдържа:

 • Цели, принципи и задачи на услугата;
 • Характеристика на целевата група на социалната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;
 • Очаквани резултати;
 • Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;
 • Инструменти за проверка на качеството на услугата;
 • Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.

   9. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:

 • Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
 • Разходи за издръжка;
 • Подробна обосновка на разходите в свободен текст.

   10. Програма за развитие на качеството на социалната услуга „Правна клиника“ с основни дейности „Информиране и консултиране“; „Застъпничество“  и „Посредничество“ на територията на Столична община за целия период на предоставяне на услугата.

   11. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 4.

   12. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представляващия на организацията – Приложение № 5.

   13. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години.

   14. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

   15. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.

   16. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане на средствата от Столична община чрез бюджета на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ от Столична община на средствата от общинския бюджет.

 

VІ. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

   1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 11.07.2022 г. от Комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите.

   2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Първи етап –Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. V документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 работни дни от поискването им от Комисията. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е предоставил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във втория етап на конкурса и се отстранява.
 • Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените Програми за управление и предоставяне на социалната услуга от кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домащно насилие) по определените критерии в т. ІХ.

   3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Столична община.

   4. Комисията съставя Протоколи за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

 

VІІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 08.07.2022 г. включително, в запечатан непрозрачен плик на хартиен и магнитен носител, в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават лично в стая № 5 на деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, ул. “Московска” № 33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове, няма да бъдат разглеждани.

 

VІІІ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи кметът на Столична община издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга – предмет на конкурса.

 

ІХ. Критерии за оценяване по методика – Приложение № 6 към конкурсната документация.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

   1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.

   2. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.

   3. Квалификация на служителите за организация и управление от кандидата – 15 точки.

   4. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.

   5. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – 55 точки, като за:

   5.1. Техническо предложение – 35 точки

   5.2. Финансовото предложение – 20 точки, в т.ч.:

   5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 15 точки.

   5.2.1. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки.

                                                                                                            Общ брой точки: 100

           

Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. 

Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 

Х. Конкурсна документация:

Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

   1. Задание за предоставяне на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“на територията на Столична община;

   2. Списък на работния капацитет и служителите, както и документи, удостоверяващи квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – образец Приложение № 1;

   3. Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец Приложение № 2;

   4. Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3;

   5. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ – Приложение № 4;

   6. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ – Приложение № 5;

   7. Методика за оценяване – Приложение № 6;

   9. Проектодоговор.

 

ХІ. Други специфични условия

Кандидатите могат да се приложат допълнителни препоръки и писма за подкрепа от организации, удостоверяващи моралната и финансова подкрепа на кандидата за предоставяне на социалната услуга.

 

ХІІ. Прекратяване на процедурата.

   1. В обявения срок няма постъпили предложения.

   2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия.

   3. Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане управлението на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет  жени и деца, пострадали от домашно насилие) и Възложителят не предложи сключване на договор със следващ класиран кандидат.

   4. Отпадат основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществени промени в обстоятелствата.

 

Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в Деловодството на Столична община София, на адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

За допълнителна информация – Венета Георгиева – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел.: 02/80 35 922.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                        /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

  

 

Документи:

Договор за  възлагане на предоставянето на социалната услуга

Методика за оценяване на кандидатите в конкурса

Задание за предоставяне на социална услуга 

 

 

25.05.2022