Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ – „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Столична община

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 66, т. 1, чл. 67 от Закона за социалните услуги, чл. 94, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № СОА22-РД09-561/11.03.2022 г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

За възлагане предоставянето на социалната услуга на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“  „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Столична община.

 

   І. Условия за участие в конкурса:

     1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ, както и физически лица, извършващи търговска дейности, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство;

    2. Лицата по т. 1 следва да притежават издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ – „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“;

      3. Кандидатите да са създали и предоставят същия вид социална услуга – предмет на възлагането, имащи минимум едногодишен опит в предоставянето ѝ;

      4. Кандидатите да разполагат със собствена или да ползват на съответно правно основание материална база, в която да се организира дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ – „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“. Помещенията следва да бъдат оборудвани и да отговарят на условията, посочени в държавно утвърдените нормативи, и за тях следва да бъдат дадени гаранции, че ще се използват единствено за предоставянето на социалната услуга.

 

Съгласно § 38, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги: Лицата, които до влизането в сила на Закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на Закона до 31.12.2021 г.

 

      5. В конкурса не може да участва кандидат, който:

 • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • е в ликвидация;
 • е лишен от право да упражнява търговска дейност;
 • чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;
 • чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;
 • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, e като за юридическите лица, това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран.
 • вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;
 • е в положение на конфликт на интереси;
 • има парични задължения към Столична община.

     6. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Столична община промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7-дневен срок от настъпването им, като прилага и съответните документи, които ги доказват.

 

   ІІ.  Изисквания към кандидата:

     1. Да разполагат с финансови средства за извършване на дейността в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането прилагането му и нормативната база по свързаност.

     2. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.

     3. Да представят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, която се основава на Рамка за качество на социалните услуги предоставяни от външни доставчици в Столична община, утвърдена със Заповед № СОА18-РД09-717/18.07.2018 г. на кмета на Столична община), в изпълнение на § 31, ал. 3 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги.

 

   ІІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ – „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Столична община.

     1. Частният доставчик на социалната услуга следва да организира, ръководи и контролира цялостната дейност в социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ на територията на Столична община;

     2. Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е форма на почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

     Дейностите, които следва да се осъществяват в „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“, са:

- "Информиране и консултиране" е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
- "Терапия" е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.
- "Рехабилитация" е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.
- "Обучение за придобиване на умения" е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

      3. Предоставянето на услугата ЦСРИ (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст) цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца/лица, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на възможностите за социално включване и интеграция.

      4. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки, с приоритет са възрастни и деца с нисък ръст.

      5. Изпълнителят – частният доставчик следва да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга;

      6. Капацитетът на „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ е 20 (двадесет) места;

      7. Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство, за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ, утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и други приложими подзаконови нормативни актове.

 

   ІV.  Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

      1. Финансовото участие от страна на Столична община се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

      2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. е 5322 лв. за едно място за една година, съгласно Решение № 50/03.02.2022 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. При изменение на нормативния акт Програмата за управление и предоставяне на социалната услуга и заплащането на частния доставчик подлежи на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора.

     3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на Технически и Финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.

     4. Представената Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, състояща се от Техническо и Финансово предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора със Столична община. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Частният доставчик дължи представяне на месечни отчети по образец на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.

     5. Кметът на общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства на основание чл. 25, ал. 2, т. 9 и чл. 44, ал. 2 от Закона за социалните услуги, като в случай на констатирани нарушения прекратява възлагането на управлението на услугата.

    6.  Изпълнителят използва предоставените му средства единствено за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст) на територията на гр. София, в рамките на бюджета, описан в програмата за управление и предоставяне на социалната услуга.

     7. Непредвижването на средствата в държавния бюджет за издръжка на ЦСРИ (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст) на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност освобождава Столична община от отговорност и прекратява договора с частния доставчик.

     8. Срокът за финансиране е 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса частен доставчик на социалната услуга.

 

   V.    Документи за участие:

     1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.

     2. Заверено копие от Карта за идентификация по БУЛСТАТ и Решение за съдебна регистрация или Удостоверение за актуално състояние/ЕИК;

     3. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред НАП, издадено след датата на обявлението (оригинал);

     4. Удостоверение за наличие/липса на задължения пред общината по седалището на юридическото лице – издадено след датата на обявлението (оригинал). Представител на Комисията определена със заповед на кмета за разглеждане на предоставените документи извършва справка по служебен ред за наличие/липса на задължения пред Столична община по отношение на юридическите лица, чието седалище е на територията на общината.

     5. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган на кандидата, относно обстоятелствата по т. І, 5.

     6. Лиценз, издаден от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги/социалната услуга, за която кандидатства – копие, заверено за вярност, подписано и подпечатано от кандидата;

     7. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 4 от ЗСУ, подписана от представителя на частния доставчик – Приложение № 5;

     8. Декларация по чл. 64, ал. 2, т. 5 от ЗСУ, подписана от представителя на частния доставчик – Приложение № 6;

     9. Заверено копие от Годишния счетоводен баланс и от Отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години.

   10. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

   11. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.

   12. Списък на работния капацитет и персонал на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика за организация, управление и предоставяне на услугата (Приложение № 1 към конкурсната документация), съдържаща организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, щатно разписание, квалификация, програми за обучение и отговорности на персонала.

   13. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ – „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Столична община за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата, включваща:

   13.1. Техническо предложение по образец (Приложение № 2 към конкурсната документация), което съдържа:

          › Цели, принципи и задачи на услугата;

          › Характеристика на целевата група на конкурсната услуга, оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;

          › Очаквани резултати;

          › Подробно описание на дейностите и график за осъществяване на социалната услуга;

          › Инструменти за проверка на качеството на услугата;

          › Мерки за защита на личните данни на потребителите на услугата.

 13.2. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:

          › Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

          › Разходи за издръжка;

          › Подробна обосновка на разходите в свободен текст.

14. Детайлно описание на материалната база, включително брой, вид, обем, оборудване, обзавеждане и състояние на помещенията за предоставяне на социалната услуга, заедно с приложени заверени копия от официални документи, както следва:

          › документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта.

15. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Столична община на средствата за държавно делегираната дейност.

 

   VІ. Дата, час и начин на  провеждане на конкурса:

     1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 09.05.2022 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община, която се състои от нечетен брой членове. В 14-дневен срок от провеждане на конкурса Комисията извършва оценка на кандидатите.

     2. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

       ◦ Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие и не е предоставил всички изискуеми документи, не се допуска до участие във втори етап на конкурса.

 Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. І, 5 документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 дни от поискването им от комисията, в противен случай се отстранява.

      ◦ Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените програми от кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ по определените критерии в т. ІХ.

     3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Общината.

     4. Комисията съставя Протоколи за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

 

   VІІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17:30 ч. на 04.05.2022 г. включително, в запечатан непрозрачен плик на хартиен и магнитен носител в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават лично в стая № 5 на деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, ул.“Московска” № 33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове няма да бъдат разглеждани.

 

   VІІІ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи кметът на Столична община издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата Програма за развитие на социалната услуга – предмет на конкурса.

 

   ІХ. Критерии за оценяване по методика – Приложение № 4 към конкурсната документация.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

 1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки.
 2. Опит на кандидата в предоставянето на социалната услуга и репутация – 15 точки.
 3. Квалификация на служителите за организация и управление от кандидата – 15 точки.
 4. Финансова стабилност на кандидата – 5 точки.
 5. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга – 40 точки, като за:

      5.1. Техническо предложение – 25 точки.

      5.2. Финансовото предложение – 15 точки, в т.ч.

      5.2.1. Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи – 10 точки.

      5.2.1.Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки.

      6. Материална база – 15 точки.

                                                                                                           Общ брой точки: 100

 

Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.
Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 

   Х. Конкурсна документация:

Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

 

   ХІ. Други специфични условия

Могат да се приложат допълнителни препоръки и подкрепителни писма от организации, удостоверяващи моралната и финансова подкрепа на кандидата за предоставяне на социалната услуга.

 

   ХІІ. Прекратяване на процедурата.

 1. В обявения срок няма постъпили предложения.
 2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия.
 3. Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане управлението на социалната услуга ЦСРИ (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст) и Възложителят не предложи сключване на договор със следващ класиран кандидат.
 4. Отпадат основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществени промени в обстоятелствата.

 

Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

За допълнителна информация – Венета Георгиева – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел: 02/80 35 909.    

 

    

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:   
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

  

 

   

21.03.2022