Съобщение на Столична община за обществено обсъждане

СЪОБЩЕНИЕ

Столична община информира всички заинтересовани страни, че на 15.07.2019 г. от 18,00 – 20,00 часа в зала № 5 в сградата на Столична община с адрес: ул. „Московска“ № 33, ще се проведе обществено обсъждане на Проект на „Програма за допълнение на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

Повече информация е публикувана на портала на Столична община за обществени консултации в секция „Обществени консултации“.

01.07.2019