УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ и "Обществено обсъждане" с предмет: Проект на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община.

Относно: Обществени консултации по проекта на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

- по електронен път: на ел. поща: t_polimerova@sofia.bg, на вниманието на: Теодора Полимерова – директор на д-я "Климат, енергия и въздух"

Относно: Обществени консултации по проекта на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 –2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации
Обществено обсъждане на 15.07.2019 г. от 18,00 до 20,00 часа, в сградата на Столичната община, ул. "Московска" № 33, зала № 5.

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни, от 01.07.2019 г. до 15.07.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА19-ВК66-4298/30.05.2019 г.

4.2. Проект на решение

4.3. Проект на „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.“

5. Координати за връзка:

-  Теодора Полимерова – директор на д-я "Климат, енергия и въздух“, тел. за връзка: 02/904 1362; ел. поща:  t_polimerova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.