Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ 1 – “за озеленяване с режим на ТГО, УПИ II “за ожс”, изменение на профил на улица по о.т. 241 – о.т. 182 и по о.т. 182 – о.т. 171 като се предвижда уличен паркинг в кв. 151, м. ”Красно село – Плавателен канал”

Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ 1 – “за озеленяване с режим на ТГО, УПИ II “за ожс”, изменение на профил на улица по о.т. 241 - о.т. 182 и по о.т. 182 – о.т. 171 като се предвижда уличен паркинг в кв. 151, м. ”Красно село – Плавателен канал”.

ЗАПОВЕД  № РТР18-РД56-69/04.04.2018 г.

План за застрояване

Изменение нa плaн за регулация и изменение на план за улична регулация

11.04.2018