Район „Овча купел“ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-204/15.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) за преструктуриране на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

район „Овча купел“ – СО

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-204/15.06.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) за преструктуриране на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ с прилагане на чл. 22, ал. 8 от ЗУТ; заедно с план-схеми по чл. 108 от ЗУТ. Представянето на проекта ще се проведе на 30.06.2022 г. от 17:30 ч. във физкултурния салон на 88. СОУ в район „Овча купел”, с адрес ул. „Димитър Попниколов“ № 7.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” (бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1) или на e-mail: „so_ok@ovchakupel.bg“ до 14.07.2022 г. вкл.  Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика, телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. Проектът се намира в стая 35 на ет. 2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).
 

Проект на подробен устройствен план – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ)


Становища:

 

 

15.06.2022