Район „Овча купел” обявява процедура по обществено обсъждане на Проект за парк „Кукуряк“ [Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61a и 62 по плана на м. “Овча купел" – актуализация]

Публикувано на 05.11.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРОЕКТ ЗА ПАРК „КУКУРЯК“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-405/04.11.2020 г. се отменя насроченото със Заповед № РОК20-РД09-394/26.10.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” обществено обсъждане на Проект за парк „Кукуряк“ [Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59  60, 61a и 62 по плана на м. “Овча купел – актуализация“].


София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136В,

централа 955-44-62; тел. 855-61-61; факс 955-95-68

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРОЕКТ ЗА ПАРК „КУКУРЯК“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-394/26.10.2020 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 12.11.2020 г. от 18:00 ч. във физкултурния салон на 88.  СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. “Димитър Попниколов“ №7 ще се представи Проект за парк „Кукуряк“ [Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61a и 62 по плана на м. “Овча купел" – актуализация]. Проектът  е изложен в сградата на района – бул. ”Цар Борис ӀӀӀ” № 136В, ет. 1  и е качен на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в стая 35 в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

------------------------

До 23.11.2020 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 03.12.2020 г. от 18:00 ч. във физкултурния салон на 88. СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. “Димитър Попниколов“ № 7  ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

Заповед № РОК20-РД09-394/26.10.2020 г. на кмета на район „Овча купел“

Кратка информация за проекта

26.10.2020