Район "Овча купел" обявява представяне на виза за проектиране на трафопост в УПИ І-„за озел., коо и мин. бани“ (ПИ 68134.4336.550) в кв. 39 по плана на м. “Овча купел – актуализация“


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

 

Уведомява, че на основание Заповед № РОК22-РД09-328/03.10.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 13.10.2022 г. от 17:30 ч. в административната сграда на район „Овча купел” към СО, с адм. адрес: бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ще се представи виза за проектиране на трафопост в УПИ І -„за озел., коо и мин. бани“ (ПИ 68134.4336.550) в кв. 39 по плана на м. “Овча купел – актуализация“.

Допълнителна информация може да се получи в ст. 35, в понеделник и четвъртък, от 14 ч. до 16 ч.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 21.10.2022 г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на so_ok@mail.bg.

На 02.11.2022 г., от 17:30 ч., в административната сграда на район „Овча купел” към СО, с адм. адрес: бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В.
 

Следва да се спазват всички препоръки на здравните власти.

Приложения:


Становища:

03.10.2022