Район „Овча купел” съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: "Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на стари квартали 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62 и части от стари квартали 58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана на м. "Овча купел" актуализация" – парк „Кукуряк"

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК21-РД09-267/03.09.2021 г. на кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на проекта като представянето на проекта на 13.09.2021 г. от 17:30 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8ffbb55e587fca39e5c044a8622d1aae

В представянето задължително вземат участие представители на възложителя и проектанта.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1) или на e-mail: sook@mail.bg” до 21.09.2021 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици, документи за собственост ), телефон, e-mail-адрес, факс/адрес за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет. 2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

 

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 29.09.2021 г. от 17:30 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mcfd2615eba783190cdb34cebc1cad48a
 


Линкове към проекта

Заповед № РОК21-РД09-267/03.09.2021 г. на кмета на р-н „Овча купел”

Проект на подробен устройствен план


Изменение на общ устройствен план на Столична община – Приложение № 4

Изменение на общ устройствен план на Столична община – Приложение № 11


Получени становища от:


Протокол от проведено заседание на 13.09.2021 г. в изпълнение на Заповед № РОК21-РД09-267/03.09.2021 г. на кмета на р-н „Овча купел”

Протокол от проведенa дискусия – етап на 29.09.2021 г. в изпълнение на Заповед № РОК21-РД09-267/03.09.2021 г. на кмета на р-н „Овча купел”

03.09.2021