Район "Оборище" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с § 124 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 5, чл. 14, ал. 1 и чл. 15 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение на СОС № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., във връзка с провеждане на обществено обсъждане на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ –  преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“.

Заповед № РОБ18-РД09-252/20.08.2018 г.

Технически проект

Обемно-пространствено решение

 


Публикувано на 09.10.2018 г.

Заповед № РОБ18-РД09-272/27.09.2018 г. за промяна на датата и часа за провеждане на заключителната дискусия на общественото обсъждане.

27.08.2018