Район "Илинден" обявява провеждане на обществено обсъждане на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“, за проект: „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа“, в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до проектен км...

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), СО – район "Илинден“ обявява за издадена ЗАПОВЕД № РИЛ21-РД09- 24/01.02.2021 г. от кмета на СО – район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на Комплексния проект: съдържа проекти на подробни устройствени планове (ПУП) – изменение на планове за регулация и застрояване (ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ИПУР) и парцеларен план (ПП) за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура.
Проектната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии.
С ПУП се предвижда:

• Изменения на УПИ в кв. 799г и кв. 824 и формиране на УПИ за жп ареал в кв. 799г, м. "Фондови жилища“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 7 – о.т. 6 – о.т. 5 – о.т. 4 – о.т. З – о.т. 2 – о.т. 1 – о.т. 40г, м. „Фондови жилища“ по плана на гр. София, СО – район "Сердика“;

• Изменение на УПИ в кв. 15, м. НПЗ "Захарна фабрика" по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 47 – о.т. 46 – о.т. 94 – о.т. 94а, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София. кв. 858а, кв. 863 и кв. 865а, м. „Вълчо Иванов-север” по плана на гр. София, ИПУР ог о.т. 34 – о.т. 35 – о.т. 36 – о.т. 37а – о.т. 38а – о.т. 40б – о.т. 40в, м. „Вълчо Иванов-север“ по плана на гр. София, кв. 32 и кв. 79, м. "Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 1 – о.т. 1а - о.т. 1б – о.т. 1в – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София, кв. 1, м. „Западен парк“ по плана на гр. София – формиране на УПИ за жп ареал в кв. 1, м. „Западен парк“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 4(327) – о.т. 5(323) – о.т. 6 – о.т. 7, м. "Гевгелийски квартал“ по плана на гр. София, СО – район „Илинден";

• Формиране на УПИ зa жп ареал в кв. 1, м. „Национален физкултурен комбинат“ по плана на гр. София, създаване на нови УПИ в кв. 15, м. „Факултета“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 79а – о.т. 78а – о.т. 77а – о.т. 76в – о.т. 79б – о.т. 76а – о.т. 75а – о.т. 75б и о.т. 48а – о.т. 49в – о.т. 49б, м. "Факултета“ по плана на гр. София, изменения на УПИ в кв. 1 и създаване на нови УПИ в кв. 1, м. „Терена – отреден за трудови войски в с. Суходол“, СО – район "Красна поляна“;

• Изменения на УПИ в кв. 7а, кв. 9а и кв. 15, м. „Юбилейна гора“ по плана на гр. София, формиране на УПИ за жп ареал в кв. 7а, м. „Юбилейна гора“ по плана на гр. София. кв. 10, кв. 15. кв. 17, кв. 18, кв. 63 и кв. 109, м. „Горна баня“ по плана на гр. София, формиране на УПИ за жп ареал в кв. 63 и кв. 109, м. „Горна баня“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. З, от о.т. 140 – о.т. 141 – о.т. 480 – о.т. 143 и от о.т. 155д до о.т. 154а, м. „Горна баня“ по плана на гр. София, СО – район „Овча купел“;

• Изменения на УПИ в кв. 13, кв. 29а и кв. 64а, м. "Карпузица“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 227 – о.т. 5 – о.т. 6, м. „Карпузица“ по плана на гр. София. кв. 8, кв. 8а, кв. 9, кв. 18, кв. 24 и кв. 36, м. "Бул. "Цар Борис III“ – III и IV част“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 100 до о.т. 101 и от о.т. 102 – о.т. 102а – о.т. 82а, м. "Бул. "Цар Борис III“ – III и IV част“ по плана на гр. София, формиране на УПИ за жп ареал в кв. 18, м. "Бул. "Цар Борис III” – III и IV част“ по плана на гр. София, кв. 9 и кв. 10, м. „Мала кория" по плана на гр. София, ИПУР от о.т. 83а – о.т. 82 – о.т. 82а – о.т. 102а, м. „Мала кория“ по плана на гр. София, СО – район "Витоша“;

• Изработване на ПУП – ПП извън урбанизираните територии за трасе на жп линия, засягащо поземлени имоти, попадащи в кадастрални райони 68134.1109, 1894, 1895, 1897, 1901, 1902, 1904, 1909, 4217, 4300, 4331 и 68134.4332 по кадастралната карта на гр. София.

С горецитирания Комплексен проект, съдържащ ПУП – ИПРЗ, ИПУР и ПП, може да се запознаете всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в ст. 218, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“, с административен адрес: ж.к. "3ахарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.
Представянето на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ, ИПУР и ПП ще се състои на 15.02.2021 г. (понеделник) от 17:00 ч. в стая 421, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. "Билянини извори“ № 10, вх. Б.
Граждани и организации след представянето на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ, ИПУР и ПП могат да подават писмените становища, мнения или предложения по проекта в срок до 17:00 ч. на 24.02.2021 г. (сряда), включително. Същите се адресират до Кмета на СО – район „Илинден“ и се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. "Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б или по електронна поща: info@ilinden.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проекта и съпътстващата го документация, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на районната администрация, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. II. ст. 218, във вторник от 13:30 ч. до 16:30 ч. и сряда от 09:30 ч. до 12:30 ч. Допълнителна информация във времето, определено за постъпване на становища, може да получавате от инж. Христина Стоилова – началник-отдел „Контрол по строителството“ към СО – район „Илинден“.
Заключителната дискусия на общественото обсъждане на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ, ИПУР и ПП ще се проведе на 02.03.2021 г. (вторник) ог 17:00 ч. в стая 421, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София. ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

 

Обяснителна записка
Заповед № РИЛ21-РД09-24/01.02.2021


Протокол от проведено представяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за „Модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“, за проект: „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа“, в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1

01.02.2021