Район "Илинден" обявява обществено обсъждане на: Проект за изменение на ПУП – ИПРЗ за преструктуриране на кв. 842, м. „Вълчо Иванов – север“ по плана на гр. София и ИПУР – ново локално платно на бул. „Сливница“ (съществуващо на място) – нови о.т. 117б, о.т. 117в до о.т. 7а и нова улица (разделяща съществуващия квартал) – от о.т. 56а, о.т. 56б, о.т. 56в, о.т. 56г, о.т. 56д до о.т. 117в, м....

Публикувано на 10.07.2020 г.

 

Протокол за проведено заседание на 09.07.2020 г.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), СО – район „Илинден“ обявява за издадена Заповед № РИЛ20-РД09-101/23.06.2020 г. от кмета на СО – район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на кв. 842, м. „Вълчо Иванов – север“ по плана на гр. София, в териториален обхват за УПИ II за жилищно строителство и комплексно общ. обслужване (ПИ с идентификатори: 68134.1201.122, 68134.1201.121, 68134.1201.580, 68134.1201.577, 68134.1201.576, 68134.1201.573, 68134.1201.570 и 68134.1201.571 от КККР) и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) – ново локално платно на бул. „Сливница“ (съществуващо на място) – нови о.т. 117б, о.т. 117в до о.т. 7а и нова улица (разделяща съществуващия квартал) – от о.т. 56а, о.т. 56б, о.т. 56в, о.т. 56г, о.т. 56д до о.т. 117в, м. „Вълчо Иванов – север“ по плана на гр. София.

Представянето на Проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУР ще се състои на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в стая 220, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

Граждани и организации след представянето на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУР могат да подават писмените становища, мнения или предложения по Проекта в срок до 17:00 ч. на 15.07.2020 г. (сряда), включително. Същите се адресират до Кмета на СО – район „Илинден“ и се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, или по електронна поща: info@ilinden.bg. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

С проекта и съпътстващата го документация, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на районната администрация, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. II, ст. 218, в понеделник от 13:30 ч. до 16:30 ч. и сряда от 09:30 ч. до 12:30 ч. Допълнителна информация във времето, определено за постъпване на становища, може да получавате от инж. Христина Стоилова – началник-отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ към СО – район „Илинден“.

Заключителната дискусия на общественото обсъждане на Проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУР ще се проведе на 21.07.2020 г. (вторник) от 17:00 ч., в стая 220, ет. 2, в сградата на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                     /арх. Борис Костадинов/

 

Заповед № РИЛ20-РД09-101/23.06.2020 г. на кмета на СО – район "Илинден"

Обяснителна записка към ПУП – ИПРЗ и ИПУР

ПУП – ИПР и ИПЗ (графична част)

23.06.2020