Проведени са работни срещи по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион”

Столична община участва като партньор в международен проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills), изпълняван по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014 – 2020, финансирана от Европейския съюз.

Проектът цели подобряване на мерките за управление на иновациите и укрепване на сътрудничеството между основните заинтересовани страни в Дунавския регион. В процеса на неговото изпълнение партньорите – органи на местната власт, университети, центрове за развитие на иновациите, малки и средни предприятия и граждански организации заедно ще изследват, създават и тестват иновативни стратегии за стимулиране на младежкото предприемачество.

Основните дейности са свързани с проучване опита на градовете по отношение на политиките и мерките за образование и заетост на младите хора на възраст 15 – 29 години, в преход от образование към пазара на труда.

Проведени са поредица от работни срещи.

Партньорите по проекта неотдавна започнаха обмени във всички седем държави. Целта на този елемент от проекта е да се запознаят с добрите практики, опита и местните инициативи, свързани с младежкото предприемачество и подобряването на уменията на младите хора.

Водещ партньор на проекта е район Обуда, Будапеща (Унгария), а партньори освен София, са градовете Белград (Сърбия), Марибор (Словения) и Грац (Австрия), Регионална асоциация за развитие на град Клуж (Румъния), Университета на Белград, Център за развитие на малки и средни предприятия към Университета в Будапеща, както и три неправителствени организации от Словения, Австрия и Чехия.

Повече информация за проведените работни срещи можете да намерите в прикачения бюлетин.

За проекта „Умения за новите поколения“

30.01.2018