Проект "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ (CITIES4CSR)

 

Столична община информира участниците в конкурс за връчване на наградите „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“, че работата на оценяващото жури в конкурса приключи. Съобразно присъдените точки по критериите за оценка, участниците в конкурса по категории сгради са класирани, както следва:

 

В категория „Големи търговски хранителни вериги“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД – 63,50 т.;

 2. „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД – 61,00 т.;

 3. „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД (ФАНТАСТИКО) – 51,50 т.

В категория „Университети“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – 79,10 т.;

 2. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 73,30 т.;

 3. ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – 62,10 т.

В категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ участниците са класирани със следния брой точки:

 1. „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ“ ЕАД – 62,70 т.;

 2. „СЕРДИКА ЦЕНТЪР“ СОФИЯ – 58,40 т.;

 3. „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ СОФИЯ – 57,10 т.;

 4. ТЦ „MALL OF SOFIA“ – 48,30 т.

   

След извършеното подробно разглеждане на документацията за участие и оценяване на кандидатурите журито взе решение да присъди награда само на участниците, които са реализирали мерки за екологична устойчивост на сградите по отношение и на вътрешната и на външната среда, покриващи минимум 2/3 от критериите за оценка, посочени в регламента за участие и формиращи минимум 66,66 точки.

 

В резултат на проведения оценителен процес журито взе следното решение за крайно класиране на подадените кандидатури и присъждане на наградите „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“:

 

 1. В категория „Университети“ журито присъжда Първа награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на „ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ“, класиран на I място в конкурса със 79,10 точки;

 2. В категория „Университети“ журито присъжда Втора награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на „НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ“, класиран на II място в конкурса със 73,30 точки;

 3. В категория „Университети“ журито издава грамота за участие в конкурс „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ на ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“;

   

 4. В категория „Големи търговски хранителни вериги“ и категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ журито не присъжда награда „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ поради следните мотиви:

   

  3.1.  При реализацията на сградите не са спазени устройствените параметри на ОУП на СО за плътност на застрояване и озеленяване. Използвани са възможности за реализиране на компенсаторно залесяване и по този начин в рамките имотите не е реализиран задължителният процент минимална озеленена площ за устройствената зона. Това води до създаването на топлинни острови, нарушаване на микроклимата, пикови натоварвания на града и влияе на общата екология на града;  

   

  3.2. Изпълнените мерки за екологична устойчивост не покриват минимум 2/3 от критериите за оценка посочени в регламента за участие.

   

 5. В категория „Големи търговски хранителни вериги“ и категория „Големи търговски центрове над 1000 кв. м РЗП“ журито издава на участниците грамота за участие в конкурс „ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ СОФИЯ 2022“ за изпълнени високотехнологични интелигентни сградни системи и мерки във вътрешната среда на сградите, допринасящи за екологична устойчивост. Журито препоръчва да бъдат положени допълнителни усилия за изпълнение на мерки за подобряване на зелената система в рамките на имота и принос към градската среда.

 

Церемонията за връчване на отличията ще се проведе в периода 27 – 30 септември 2022 г. Участниците в конкурса ще бъдат допълнително уведомени за точната дата и мястото на провеждане на церемонията по награждаването.        

  
10 организации са заявили участие в конкурс за присъждане на наградите „ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“  

 

Общо 10 заявления за участие в трите категории на конкурса за присъждане на наградите „ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“ са постъпили до крайния срок (15.06.2022 г.) за подаване на заявления за участие в конкурса.

 

В категория Големи търговски центрове участие са заявили:

 • „СЕРДИКА ЦЕНТЪР“ СОФИЯ;
 • „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ“ ЕАД;
 • ТЦ „MALL OF SOFIA“;
 • „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ СОФИЯ;
 • „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД.

 

В категория Големи търговски хранителни вериги участие са заявили:

 • „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД;
 • „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД.

 

В категория Университети участие са заявили:

 • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ;
 • ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ;
 • ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“.

 

Предстои разглеждане и оценка на постъпилите предложения, от независимо жури, след което ще бъде организирана официална церемония за връчване на отличията.    


Столична община обявява конкурс за присъждане на „Екоетикет за устойчиви сгради“ в три категории

 

Столична община отправя покана до всички заинтересовани страни да се включат в наградите„Екоетикет за устойчиви сгради“, като подадат регистрационна форма не по-късно от 31.05.2022 г. Конкурсът ще се проведе в следните три категории: големи търговски центрове (МОЛ), големи търговски хранителни вериги и университети на територията на Столична община.

Създаването на местен екоетикет е мярка, заложена в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., която е надградена в рамките на проект CITIE4CSR и в контекста на Европейската стратегия за КСО.

Мярката има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, енергийната ефективност, намаляването на емисиите на парникови газове и да стимулира въвеждането екологични решения при строителството, обновяването и използването на сгради.

Чрез номинирането и награждаването на най-добрите практики собствениците на сградите ще бъдат стимулирани да въвеждат иновации в устойчивия дизайн на сградите и прилежащите им площи, както и за ефективното използване на ресурсите в тях.


Церемонията по награждаването ще събере на едно място местни експерти, финансови институции и предприятия, за да насърчи устойчивото градско развитие сред местните заинтересовани страни, а получените регистрационни форми ще бъдат оценени от независимо жури, което включва експерти в областта на устойчивото развитие и политиките по КСО.

За участие в конкурса е необходимо да попълните регистрационна форма и декларация за участие, достъпни на линка по-долу. Документите за участие се подават най-късно до 31.05.2022 г. в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер. 

Регламент за участие – линк

Регистрационна форма за участие – линк

Декларация за участие – линк


 

        

От м. септември 2019 г. Столична община изпълнява проект "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ (CITIES4CSR), финансиран по Програма "УРБАКТ III".

Основната цел на проекта е засилване на сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество за насърчаване на устойчиви, приобщаващи и иновативни градски промени по линията на корпоративната социална отговорност. Участници в проекта са: Община Милано (водещ партньор), Столична община, Община Враца, Община Кекава – Латвия, Община Риека – Хърватия, Община Гимараеш – Португалия, Община Молина де Сегура – Испания, Община Будайорш – Унгария,  Община Братислава – Словакия и Община Нант – Франция.

В първата фаза на проекта – от м. септември 2019 г. до м. март 2020 г., Столична община организира и проведе срещи с представители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и гражданското общество.

В рамките на втората фаза на проекта общината и представители на бизнеса съвместно ще разработват прагматични решения за справяне с основни градски предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения чрез холистичен подход.

Проектът е насочен към засилване на ролята и увеличаване на добавената стойност на дейностите по линия на корпоративната социална отговорност на компаниите на местно ниво, към подобряване на градската среда  и иновации за социалното развитие, за да отговори по-добре на възникващите предизвикателства на местно ниво.

Определеният бюджет за София е в размер на 61 900,35 евро, от които  52 615,29 евро (85%) са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 9 285,05 евро (15%) са осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство като Национален координатор на Програмата за България, под формата на национално съфинансиране.


Първи информационен бюлетин по проекта


Втори информационен бюлетин по проекта


 

28.10.2020