Предстоящо обявяване на конкурс за длъжност „директор“ на общинска детска градина


Предстоящо обявяване на конкурс за длъжност „директор“ на общинска детска градина


Уведомяваме Ви че, през м. октомври 2022 г. предстои да бъде обявен конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общинска детска за вакантните работни места.

Конкурсът се провежда на три етапа:

 • Първи етап – допускане до конкурс по документи;
 • Втори етап – писмен изпит – решаване на тест, съдържащ 25 /двадесет и пет/ въпроса; 
 • Трети етап – провеждане на интервю;

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „директор“:  

 • образование – висше, образователно-квалфикационна степен „магистър“;
 • специалност от професионално направление „Педагогика” с присъдена професионална квалификация „детски учител”;
 • професионален опит – минимум 5/пет/ години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да не са лишени от право да упражняват професията си;
 • да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;
 • да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
 • добра компютърна грамотност .

Кратко описание на длъжността:

Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата.

Нормативни документи, които следва да познава кандидата за длъжност „директор“ на общинска детска градина:

 1. Конституция на Република България.
 2. Кодекс на труда.
 3. Кодекс за социално осигуряване.
 4. Закон за предучилищно и училищно образование.
 5. Закон за закрила на детето.
 6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
 7. Закон за защита на личните данни.
 8. Закон за публичните финанси.
 9. Закон за храните.
 10. Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
 11. Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.
 12. Наредба № 2/07.03.2013 г. за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.
 13. Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата от 3 до 7 години в детските заведения.
 14. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
 15. Наредба № 15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
 16. Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.
 17. Наредба № 2/24.01..2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 18. Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.
 19. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 20. Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 21. Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 22. Наредба № 10//19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.
 23. Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
 24. Наредба № 14/16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 25. Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 26. Наредба № 18/09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата.
 27. Наредба № 24/10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
 28. Наредба за приобщаващото образование.
 29. Наредба за детските и ученически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
 30. Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места.
 31. Наредба № 8121з-194/21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.
 32. Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.
 33. Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
 34. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
 35. Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Обявата ще бъде публикувана на адрес: https://www.sofia.bg/jobs-advertisement

 

31.05.2022