Предложения за включване в списък на спортни обекти и съоръжения публична общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем за 2018 г.

Предложения за включване в списък на спортни обекти и съоръжения публична общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем за 2018 г.            
Във връзка с провеждане на Процедура за управление на спортни обекти и съоръжени публична общинска собственост, предвидени за отдаване под наем, съобразена с нормативни изисквания на ЗФВС и ППЗФВС:
- Списък със спортни обекти и съоръжения на територията на района, за които се предвижда да бъдат отдадени под наем през 2018 г.
- Списък със спортни обекти и съоръжения на територията на района, за които към момента са налице договорни отношения или не се предвижда да бъдат отдавани (поради други причини).

Таблица № 1

Таблица № 2

02.11.2017