Инвестиционно предложение за: „Изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане със сухи сондажи с инсталирана мощност 20 kW на жилищна сграда с гаражи в УПИ VI-504a (ПИ с идентификатор 02659.2193.3121), кв. 9, район "Банкя"

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на индивидуална система за отопление и охлаждане със сухи сондажи с инсталирана мощност 20 kW на жилищна сграда с гаражи в УПИ VI-504a (поземлен имот с идентификатор 02659.2193.3121), кв. 9, район "Банкя", Столична община, с инвеститори г-жа Теодора Вълчева и г-н Валери Койков.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil:

riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

18.07.2019