Инвестиционно предложение за: “Изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр.София
(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)
съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

“Изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“, в ПИ с идентификатор 68134.1506.175, гр. София, район "Искър", ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7"

За контакти: Валери Йонов, тел. 0899111707

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

26.06.2018