Инвестиционно предложение на „Сика България” ЕООД за: „Монтаж на съоръжение за смесване и разреждане на добавки за строителството"

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.)

 

СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД,

регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 130844180,
гр. София, район "Средец", ул. „Цар Освободител“ № 17А


СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Монтаж на съоръжение за смесване и разреждане на добавки за строителството".

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на „Сика България” ЕООД.

Адрес на площадката: гр. София – 1517, район "Подуяне", бул. „Ботевградско шосе“ № 247.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Дамян Бадев – управител.

тел.: +359 2 942 45 90, Факс: +359 2 942 45 91, E-mail: badev.damyan@bg.sika.com

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: nosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

26.10.2018