Инвестиционно предложение на „ПАТИНИ“ ЕООД за: „Топлозахранване и абонатна станция на високоетажна жилищна сграда с офис, допълващо застрояване и подземни гаражи, ул. „Отец Паисий” № 45, р-н „Възраждане"

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ПАТИНИ“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Арсеналски„ № 7, ет. 1, представлявано от управителя
Анелия Ърдли - Възложител

(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция на високоетажна жилищна
сграда с офис, допълващо застрояване и подземни гаражи в УПИ VI-7,
кв. 184, ул. „Отец Паисий” № 45, м. „Западно направление”, СО,
р-н „Възраждане”, гр. София“

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

За контакти: Лена Григорова - мобилен телефон 0898 507 246
                                 (лице, адрес, телефон)

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

18.04.2019