Инвестиционно предложение на "НОВА Е СТРОЙ ХОЛДИНГ" ООД за: „Топлопровод 2 ф 89/160 мм по ул. „Канарче” и по ул. „Жеко войвода”. Топлозахранване е АС за жил. сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ I-5873 и за жил. сграда с магазини и гаражи в УПИ II-5873 в кв. 9, м. "Дървеница", СО, р-н Студентски"

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„НОВА Е СТРОЙ ХОЛДИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление

гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 80, ЕИК: 204247014,
представлявано от управителя Добромир Стефанов Стефанов – възложител

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Топлопровод 2 ф 89/160 мм по ул. „Канарче” и по ул. „Жеко войвода”. Топлозахранване е АС за жил. сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ I-5873 и за жил. сграда с магазини и гаражи в УПИ II-5873 в кв. 9, м. "Дървеница", СО, р-н "Студентски“.

За контакти : Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 

12.11.2018