Инвестиционно предложение на „Контракт Сити” ООД за изграждане на: “Външно топлозахранване и абонатни станции за захранване на две жилищни сгради с подземни и надземни гаражи“

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г.)

oт  „КОНТРАКТ СИТИ” ООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 22, ИН по ДДС BG130169726, представлявано от управителите инж. Любомир Асенов Чавдаров и инж. Тано Петков Нейчев – ЕИК 130169726

и СТОЛИЧНА ОБЩИНА, със седалище в гр. София, ул. ”Московска” № 33, Булстат 000696327, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, чрез район „Искър”

Лице за контакти и упълномощен представител:

Десислава Киселичка – моб. тел. 0884/689-830

адрес за кореспонденция: гр. София, район "Оборище", п.к. 1309, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 22, гр. София

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): моб. тел. 0884/689-830

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото населението на район "Искър" – СО, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ в УПИ II – 198, (ПИ с идентификатор 68134.1500.198), кв. 83, м. Дружба 1, р-н "Искър", гр. София – ново строителство.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

 

03.10.2018