Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", с три обособени позиции

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на специализирано медицинско оборудване", с три обособени позиции”.

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-25/07.02.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0017.

Цена на Документацията за участие – 20 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 22.02.2013 г.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: Столична община всеки работен ден на ул.”Париж” №3, стая №1, след издаването на фактура на ул. „Париж” №3, ет.4, стая 405, и заплащането й в касата на ул.”Париж” №3, етаж 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00 до 12:00ч. и от 14:00 до 16:00ч., а петък и последния ден от месеца от 10:00 до 12:00ч.

Срок за подаване на оферти: 04.03.2013 г., 17:30 часа. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Отговори на въпроси №1
Отговори на въпроси №2
Отговори на въпроси №3
Отговори на въпроси №4
Отговори на въпроси №5
Отговори на въпроси №6
Отговори на въпроси №7

***

Решение за прекратяване на обособена позиция №2 № СО-РД-09-03-49/18.03.2013г.

Уведомление до лицата закупили документация за прекратяване на обособена позиция №2

***

Публикувано на 13.5.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, ще се състои на: 15.05.2013 г. от 10:00 ч. на ул. „Московска”№ 33.

08.02.2013