ДКЦ 11 - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на площ от 3 кв.м. за монтиране на кафе автомат и вендинг автомат

„Диагностично-консултативен център 11 - София" ЕООД, ЕИК 000689517, със седалищс и адрес на управление: град София, Столична община, район "Възраждане", ул. "Цар Симеон" № 145 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, а именно: Площ от 3 кв.м., предназначена за монтиране на кафе автомат (самопродаваща машина за топли напитки) - 1 бр. и вендинг автомат за храни, закуски и безалкохолни напитки - 1 бр., в коридора на първия етаж, отдясно на входа, на сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 - София" ЕООД на адрес: град София, район "Възраждане", ул. "Цар Симеон" № 145. 

Минималната наемна цена е в размер на: 180 (сто и осемдесет) лева без ДДС. 

Депозитьт за участие в конкурса е: 50 лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ 11 - София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (В1С): SOMBBGSF; Банкова сметка (IВАН): ВG49S0МВ91301010231001. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 27.02.2017 г.

Цена на конкурснага документация: 20 лв. без ДДС, платима па касата (ет. З) на "ДКЦ 11 - София" ЕООД и/или на регистратурата на дружеството (ет. 1), не по-къспо от 13.00 ч. на 27.02.2017 г. 

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 27.02.2017 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.02.2017 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София, Столична община, район „Възраждане", ул. „Цар Симеон" № 145, в сградата на „ДКЦ 11 - София" ЕООД. 

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. 

Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 20.03.2017 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото мясго, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 21.03.2017 г. от 09.30 часа.

За справки тел: тел.02/9318048. 

Д-р Валери Бельов
Управител на „ДКЦ - 11 - София" ЕООД
 

Документация за участие в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, включен в капитала на "ДКЦ 11 - София" ЕООД

09.02.2017