Детска градина № 119 „Детска планета”, район "Възраждане"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) в ДГ № 119 „Детска планета” за учебните 2018/2021 година.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 119 „Детска планета” за: английски език, плуване, футбол.

18.05.2018