Детска градина № 108 "Детско царство", район "Искър" (шах)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020 /2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 108 "Детско царство", район "Искър", за: шах.

24.07.2020