Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на общината


СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на общината

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“;
 • Относно: Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на общината;

По електронен път:

 • На електронна поща: l.petrunov@sofia.bg
 • На вниманието на: Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“;
 • Относно: Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на общината

2. Форма на обществената консултация: 

 • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията: 

 • 30 (тридесет) календарни дни – от 01.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“
 • ел. поща: l.petrunov@sofia.bg
 • 02/9377 585

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Столична община съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица с нестопанска цел, че могат да заявят доброволно и безвъзмездно участие в изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета на територията на общината. За целта е необходимо в срок до 30.11.2022 г. желаещите да предоставят заявление със свободен текст, което задължително съдържа: три имена (за физически лица) или наименование (за юридически лица), телефон за контакт и район на действие в обхвата на Столична община. Заявленията се приемат на електронна поща l.petrunov@sofia.bgв деловодството на Столична община или чрез платформата Контактен център.Обобщена справка по постъпилите предложения в процеса на писмените консултации относно проект на Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на общината