Програми за изпълнение на Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2022 – 2030 г. „София спортува“


СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Програми за изпълнение на Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2022 – 2030 г. „София спортува“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: Десислава Темелкова – директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“;
 • Относно: Програми за изпълнение на Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2022 – 2030 г. „София спортува“;

По електронен път:

 • На електронна поща: dtemelkova@sofia.bg
 • На вниманието на: Десислава Темелкова – директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“;
 • Относно: Програми за изпълнение на Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2022 – 2030 г. „София спортува“

2. Форма на обществената консултация: 

 • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията: 

 • 14 (четиринадесет) календарни дни – от 12.10.2022 г. до 26.10.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Десислава Темелкова – директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“
 • ел. поща: dtemelkova@sofia.bg
 • GSM: 0884 322 643

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Мартин Атанасов, член на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община


ОБОБЩЕНА СПРАВКА на постъпилите писмени становища в периода на обществена консултация 12.10.2022 г. – 26.10.2022 г. относно Програми за изпълнение на Стратегия за развитие на физическото възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност на Столична община „София спортува“ 2022 – 2030 г.