Предложение за изменение на Проекта на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община


СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Предложение за изменение на Проекта на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: Николай Игнатов;
  • Относно: Предложение за изменение на Проекта на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община;

По електронен път:

  • На електронна поща: nikolai.ignatov@abv.bg
  • На вниманието на: Николай Игнатов;
  • Относно: Предложение за изменение на Проекта на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация: 

  • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията: 

  • 30 (тридесет) календарни дни – от 12.10.2022 г. до 12.11.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

  1. Писмо с вх. № СОА22-ВК66-4010/10/04.10.2022 г. за изменение на Проекта на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

5. Координати за връзка:

Николай Игнатов, ел. поща: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА:

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община от общинските съветници Георги Георгиев, Зафир Зарков, Грети Стефанова, Анна Стойкова, Марта Георгиева, Бойко Димитров, Диян Стаматов (публикувано на 21.11.2022 г.)