Приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, с която да се отмени  НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г., изм. – Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. – Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 07.04.2022 г. по адм. дело № 77/2022 г., пето отделение на ВАС.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- На хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община.

Относно: Обществени консултации по приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, с която да се отмени  НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г., изм. – Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. – Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 07.04.2022 г. по адм. дело № 77/2022 г., пето отделение на ВАС;

- По електронен път:

Чрез Контактния център на Столична община, на вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община.

Относно: Обществени консултации по приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, с която да се отмени  НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, Приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г., изм. - Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. - Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 7.04.2022 г. по адм. дело №77/2022 г., пето отделение на ВАС.

2. Форма на обществената консултация:

Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

От 04.08.2022 г. до 05.09.2022 г. вкл.

4. Съдържание на документацията:

4.1.  Доклад с рег. № СОА22-ВК66-6029-[3]/03.08.2022 г., относно приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, с която да се отмени  НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г., изм. – Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. – Решение № 5847 от 15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд София-град, оставено в сила с Решение № 3327 от 07.04.2022 г. по адм. дело №77/2022 г., пето отделение на ВАС.
4.2   Проект на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община;
4.3.  Проект на решение;
4.4.  Мотиви;
4.5.  Предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

Боряна Тасева – главен експерт в дирекция „Образование“, тел. 02/846-70-39, e-mail: оbrazovanie@sofia.bg;

Даниела Угренова – старши експерт в в дирекция „Образование“, тел. 02/843-54-91, e-mail: оbrazovanie@sofia.bg.

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища


ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (финален вариант с отразени приетите предложения и становища)