Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4, на вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", координатор на Столична програма "Култура".
 • Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”

По електронен път:

 • Eл. поща: dko_so@mail.bg
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура".
 • Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 22.07.2022 г. до 05.08.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. 1. Доклад с рег. № СОА22-ВК66-8093/19.07.2022 г. относно Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”
 1. 2. Проект на решение
 1. 3. Приложение № 1 към доклада (Правила за работа на Столична програма "Култура")
 1. 4. Мотиви за промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура"

5. Координати за връзка:

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.