Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)


СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ГР94-5510/01.11.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:
гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на:
Марта Георгиева, Борис Милчев

Относно: Доклад с рег. № СОА21-ГР94-5510/01.11.2021 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)

- по електронен път:
на ел. поща на e-mail: nikolai.ignatov@abv.bg

Относно: Доклад с рег. № СОА21-ГР94-5510/01.11.2021 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 21.06.2022 г. до 20.07.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА21-ГР94-5510/01.11.2021 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО);

4.2. Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО);

4.3. Проект на решение;

4.4. Мотиви;

4.5. Предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка: Николай Игнатов, ел. поща: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.