Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: инж. Румяна Гълъбова, началник-отдел „Въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“;
 • Относно: Проект на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

По електронен път:

 • Ел. поща: r.galabova@sofia.bg
 • На вниманието на: инж. Румяна Гълъбова, началник-отдел „Въздух“, Направление „Зелена система, екология и земеползване“;
 • Относно: Проект на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на обществената консултацията: 30 (тридесет) календарни дни – от 16.06.2022 г. до 16.07.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. 1. Доклад с рег. № СОА22-ВК66-4070-(1)/16.06.2022 г.
 2. 2. Проект на решение
 3. 3. Проект на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община
 4. 4. Мотиви
 5. 5. Частична предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

 • Румяна Гълъбова – началник-отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО
  e-mail: r.galabova@sofia.bg; телефон: 02/904 13 98.

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/public-consultations


Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА: