Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която се отменя Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На електронна поща: d.ugrenova@sofia.bg или през Контактeн център на СОhttps://call.sofia.bg/
 • На вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 06.12.2021 г. до 06.01.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Даниела Угренова – главен експерт в дирекция „Образование“
 • Електронна поща: d.ugrenova@sofia.bg
 • Телефон: 02/846-70-39

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища за Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Публикувана на 17.01.2022 г.)