Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, приета с  Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., в сила от 01.12.2018 г., с изключение на чл. 5, ал. 1 и чл. 17, които влизат в сила три месеца след влизане в сила на Наредбата (01.03.2019 г.), изм. – Решение № 5055 от 18.07.2019 г. на АССГ по адм. д. № 12193/2018 г., V тричленен състав, потвърдено с Решение № 3815 от 12.03.2020 г. на ВАС по адм. д. № 13541/2019 г., изм. – Решение № 6819 от 13.11.2019 г. на АССГ по адм. д. № 2510/2019 г., потвърдено с Решение № 16039 от 31.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 4401/2020 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: г-н Георги Георгиев – председател на СОС, д-р Веселин Милев, д-р Ваня Тагарева, Борис Петров, Иван Пешев, Иван Виделов, Иво Божков, Марта Георгиева, Борислав Иванов, Карлос Контрера – общ. съветници; 
  • Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

По електронен път:

  • Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
  • Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 

  • 30 (тридесет) календарни дни, от 02.12.2021 до 04.01.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Виолета Захариева  – юрисконсулт в дирекция "Секретариат на СОС
  • Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА: