Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 година

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община
  • Относно: Проект на Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.

По електронен път:

  • Ел. поща: desislava.bileva@sofia.bg
  • Относно: Проект на Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 

  • 30 (тридесет) календарни дни, от 14.09.2021 до 14.10.2021 г.

4. Документация към Проект на Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г. 

5. Координати за връзка:

  • Лазар Петрунов – началник-отдел „Опазване на околна среда“
  • Тел. за връзка: 02/9377 585
  • Ел. поща: l.petrunov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:

Сдружение за изследователски практики  (Публикувано на 24.11.2021 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА  (Публикувана на 21.12.2021 г.)