Промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8084/31.08.2021 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Иван Мечков – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8084/31.08.2021 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

По електронен път:

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 02.09.2021 г. до 04.10.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Иван Мечков – общински съветник, на ел. поща: mechkov2000@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations


Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.